Patient-centered Care  Ang inyong health service provider (HSP) ay nakahandang magbigay sa iyo ng alagang makatao, kaya mahalagang maipahiwatig sa kanya ang mga posibleng maging problema o hadlang sa iyong gamutan. Matutulungan kayo ng iyong health service provider na tugunan ang posibleng mga hadlang sa iyong gamutan.

Mga Responsibilidad mo bilang pasyente


 • Ipaalam ang mga nauukol na impormasyon sa iyong health service provider, gaya ng mga nakaraang at kasalukuyang karamdaman.
 • Sundan ang schedule ng pag-inom ng gamot araw-araw para masiguro ang paggaling.
 • Tumulong sa pag-iwas sa pagkalat ng TB sa komunidad sa pamamagitan ng paghikayat sa mga kakilalang nagpapakita ng sintomas ng TB na kumonsulta agad sa Center.
 • Makiisa sa mga kapwa pasyente sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanilang pagpapagaling at pagbahagi ng tamang kaalaman na natutunan habang nagpapagamot.

Bilang pasyente, karapatan mong:


 1. Magamot nang tama at libre na naaayon sa International Standards for Tuberculosis Care.
 2. Tumanggap ng makataong serbisyo nang walang diskriminasyon o paghuhusga.
 3. Mabigyan ng tama, malinaw at napapanahong impormasyon tungkol sa TB, ireresetang gamot, at posibleng side effects nito.
 4. Base sa mga ibinabahaging mga alternatibo, pumili ng naaangkop na gamutan at ang magiging epekto nito.
 5. Pangalagaan ang iyong pribadong buhay at karangalan tungkol sa iyong kondisyong medikal.
 6. Makamit ang hustisya at lunas kung nalabag ang karapatan mo bilang pasyente.
 7. Mabigyan ng seguridad sa trabaho pagkatapos ng gamutan at rehabilitasyon.